karacabey ilçe tarım müdürlüğü
karacabey ilçe tarım müdürlüğü
karacabey ilçe tarım müdürlüğü
karacabey ilçe tarım müdürlüğü
karacabey ilçe tarım müdürlüğü
karacabey ilçe tarım müdürlüğü
karacabey ilçe tarım müdürlüğü
karacabey ilçe tarım müdürlüğü
Alo 174 Güvenli Gıda Hattı
Tarım TV Linki
karacabey ilçe tarım müdürlüğü

Ziyaret:

MERA YÖNETİM BİRLİKLERİ SEÇİMLERİ TAMAMLANDI

İlk Yayınlanma: 28.02.2012

4342 Sayılı Mera Kanunu kapsamında Mera, Yaylak, Kışlakların ve sınır işaretlerinin korunması amacıyla ilgili köylerde "Mera Yönetim Birlikleri" kurulur. Bu amaçla İlçemize bağlı merası olan 51 köyde, 30 Ocak-23 Şubat 2012 tarihleri arasında Mera Yönetim Birliği Seçimleri yapılmıştır. Seçilen yönetimler üç yıl süreyle görev yapacaklardır.

Mera Yönetim Birlikleri köy veya belediyede oturan hayvancılıkla uğraşan çiftçiler arasından, mera, yaylak ve kışlaklar ile umuma ait çayır ve otlakların tespit, tahdit ve tahsis işlemleri tamamlandıktan sonra, seçimle belirlenen beş asil ve beş yedek üyeden oluşur. Ayrıca, köylerde muhtar, ziraat odası temsilcisi, belediyelerde çiftçi mallarını koruma başkanları ve ziraat odası başkanları, köy veya belediyede bulunan tarımsal ve çevre ile ilgili sivil toplum örgütü temsilcilerinden en fazla üyeye sahip ilk ikisinin göstereceği iki üye Mera Yönetim Birlikleri'nin doğal üyesidir.

MERA YÖNETİM BİRLİKLERİNİN GÖREVLERİ

a) Mera Yönetim Birlikleri, Komisyon tarafından saptanan otlatma mevsiminin başlamasından en az on beş gün önce toplanır. Komisyonca belirlenen otlatma planlarının uygulanması ve verilen diğer görevleri görüşerek gerekli kararları alır ve bu kararları alışılmış araçlarla, yazılı ve sözlü olarak ilgililere duyurulur.

b) çayır, mera, yaylak ve kışlaklar için Komisyonca yapılan otlatma planlarının en iyi şekilde uygulanmasını sağlar.

c) çayır, mera, yaylak ve kışlakların bakim, ıslah çalışmalarını organize eder, bu alanların otlatma planlarına uygun otlatılmalarını kontrol eder.

d) çayır, mera, yaylak ve kışlaklardan elde edilecek ihtiyaç fazlası ürünlerin satılmasını, gelirlerinin köy sandığına veya belediye bütçesinde ayrı bir hesaba yatırılmasını sağlar.

e) Otlatma hakkında doğan gelirlerin yani otlatma ücretlerinin toplanması, köy sandığına veya belediye bütçesice ayrı bir hesaba yatırılmasını ve bunların mevzuata uygun olarak harcanmasını sağlar. Komisyonca belirlenecek ayni ve nakdi katkıların toplanarak mera ıslah ve geliştirme işlerinde kullanımını gerçekleştirir.

f) Köy veya belediyeye tahsis edilen mera, yaylak ve kışlakların bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesinde belirtilen işaretlenmiş sınırların korunması, tecavüzlerin önlenmesi, bu tecavüzlerin ilgililere bildirilmesi ile yükümlüdür.

g) Mera, yaylak ve kışlakların, sınırlarının muhafazası, korunması, tecavüzlerin önlenmesi, ve benzeri hizmetler için görevlendirilen korucuları denetler.

h) Komisyonlarca Kanun ve bu Yönetmelik hükümlerine göre verilen görevlerin yerine getirilmesini sağlar.

Muhtarlar, mera, yaylak ve kışlaklara tecavüz olduğu takdirde durumu derhal Bakanlık il veya ilçe müdürlüğüne, il ve ilçe müdürlükleri de valilik veya kaymakamlığa bildirmekle yükümlüdürler. Bu makamlarca 3091 sayılı Taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkında Kanun veya 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 75 inci maddesi uyarınca gerekli işlemler yapılır.

KARACABEY İLÇE GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ

karacabey ilçe tarım müdürlüğü
karacabey ilçe tarım müdürlüğü